STATUT

Statut Stowarzyszenia ŻYJ AKTYWNIE

Rozdział I
Postanowienie ogólne
§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie ŻYJ AKTYWNIE i zwane jest w dalszych postanowieniach statutu Stowarzyszeniem.

§2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska
 3. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§3

 1. Stowarzyszenie jest powołane na czas nieograniczony
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną
 3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2261 z późn. zm.) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu, zwanego dalej Statutem.

§4

 1. Stowarzyszenie może posiadać własną pieczęć, oznakę, godło, logo, flagę oraz może wydawać legitymację.
 2. Wybór wzoru i treści elementów wskazanych w pkt. 1 , ustala Zarząd.

§5

 1. Działalność Stowarzyszenie jest oparta na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.
 3. Pracownikiem Stowarzyszenia może być także członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.

§6

 1. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym celu działania oraz może pozostać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
 2. Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§7

Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,
3) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
4) działalności charytatywnej,
5) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
6) działalności na rzecz integracji cudzoziemców,
7) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567),
8) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
9) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
10) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
11) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
12) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
13) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
14) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
15) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
16) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
17) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
18) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
19) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
20) turystyki i krajoznawstwa,
21) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
22) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
23) promocji i organizacji wolontariatu,
24) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
25) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
26) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
27) rewitalizacji,
28) działalności wychowawczej dzieci i młodzieży.

§8

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  a) organizowanie i prowadzenie zajęć, spotkań, wydarzeń o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, religijnym, turystycznym i sportowym dla dzieci, młodzieży, dorosłych, osób niepełnosprawnych, rodzin,
  b) organizowanie wyjazdów poza miejsce zamieszkania o charakterze kulturalnym, religijnym, turystycznym i sportowym dla dzieci, młodzieży, dorosłych, osób niepełnosprawnych, rodzin,
  c) organizowanie i prowadzenie sekcji różnych dyscyplin sportowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych, osób niepełnosprawnych , rodzin,
  d) organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży, dorosłych, osób niepełnosprawnych, rodzin w formach wyjazdowych lub w miejscu zamieszkania,
  e) organizowanie wolontariatu i upowszechnianie idei wolontariatu, organizowanie wolontariuszy do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  f) działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, ekologii i ochrony u zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  g) organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, wyjazdów studyjnych m.in. edukacyjnych, naukowych i zdrowotnych,
  h) organizowanie ośrodków doradztwa w szerokim zakresie wynikających z potrzeb środowiska,
  i) współdziałanie z rodzicami, wspierając ich w wychowaniu dzieci i młodzieży,
  j) prowadzenie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  k) kształtowanie postaw patriotycznych, upowszechnienie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej,
  l) przyczynianie się do budowania społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju demokracji,
  m) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
  n) nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania w kraju i z za granicą,
  o) udzielanie wsparcia, w tym technicznego, finansowego i rzeczowego inicjatywom i organizacjom pozarządowym,
  p) rozwój i promowanie badmintona w różnych środowiskach ze szczególnym uwzględnieniem zajęć prowadzonych dla dzieci.

Działalność określona w §8 jest wyłącznie działalnością statutową Stowarzyszenia, prowadzona jest w sferze zadań publicznych pożytku publicznego i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna.

 1. Przedmiot działalności odpłatnej i nieodpłatnej określa Zarząd Stowarzyszenia.

§9

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określony w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych w §7 tj. na realizację celów pożytku publicznego.
 3. Działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego wynikającej z Statutu.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych stosownymi przepisami dotyczącymi działalności pożytku publicznego. Dochód z tej działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych w §7, które są celami pożytku publicznego.
 5. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

Rozdział III
Sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa, prawa i obowiązki członków
§10

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie

§11

Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§12

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
  a) jest pełnoletnia
  b) ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  c) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,
  d) złoży deklarację członkowską na piśmie,
  e) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel innego państwa nie posiadający stałego adresu zameldowania na terenie RP, który spełni warunki określone w ust.1
 3. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia wymaga zgody Zarządu i następuje na podstawie jego uchwały.
 4. W razie odmowy przyjęcia na członka zwyczajnego, zainteresowany ma prawo w terminie 30 dni od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczne.

§13

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 2. Przyjęcie w poczet członków wspierających Stowarzyszenie następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§14

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia

§15

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  a) głosu w sprawach Stowarzyszenia,
  b) udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
  c) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  d) zgłaszania postulatów wobec władz Stowarzyszenia,
  e) do otrzymywania wszystkich informacji dotyczących działalności
  Stowarzyszenia,
  f) noszenia odznaki Stowarzyszenia, o ile taka jest ustanowiona,
  g) posługiwania się znakiem graficznym Stowarzyszenia w sprawach związanych
  z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia, o ile takie jest ustanowione.
 2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  b) przestrzegania Statutu i uchwał Stowarzyszenia,
  c) regularnego opłacania składek.

§16

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni z obowiązku ponoszenia składek członkowskich.

§17

Zasady regulujące kwestię składek członkowskich określa Zarząd Stowarzyszenia.

§18

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia:
  a) z powodu łamania Statutu i nie przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
  b) z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
  c) z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia,
  d) z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres roku.
 3. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
 4. Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 5. Od decyzji Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywanego na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków, uchwała Walnego Zgromadzania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje

§19

Organami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenia Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§20

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa sześć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. Walne Zebranie Członków może uchwalić głosowanie tajne w sprawie wyboru władz Stowarzyszenia.
 2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w drugim terminie, tego samego dnia. W takim wypadku uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
 3. Walne Zgromadzenie Członków może uchwalić głosowanie tajne.

Walne Zgromadzenia Członków
§21

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, w którym biorą udział:
  a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 4. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie, jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 5. Członkowie zwyczajni mogą udzielić pisemnego upoważnienia innemu członkowi Stowarzyszenia do udziału w jego imieniu w Walnym Zgromadzeniu Członków oraz głosowaniach.
 6. Walne Zgromadzenie Członków działa w trybie podejmowania uchwał.
 7. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

§22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian Statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd
§23

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z dwóch do pięciu osób, w tym Prezesa wybieranego na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
 4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy liczby członków Zarządu. W przypadku równej liczny głosów rozstrzyga głos Prezesa.
 5. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie korespondencyjnym (elektronicznym) jeżeli żaden z członków Zarządu nie zgłosi sprzeciwu co do korespondencyjnego trybu głosowania. Głosowanie winno być poprzedzone powiadomieniem wszystkich członków Zarządu o treści projektu uchwały. W tym trybie nie można dokonać kooptacji, przyjmowania i wykreślania członków.
 6. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.
 7. Umowy z członkami zarządu w imieniu Stowarzyszenia podpisuje członek komisji rewizyjnej, wybrany przez ten organ w drodze uchwały.

§24

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
a) kierowanie działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz,
b) sporządzanie i zatwierdza sprawozdań finansowych,
c) realizowanie celów Stowarzyszenia,
d) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
e) sporządzanie planów pracy i budżetu,
f) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
g) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub odciążaniu majątku Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie podjęcia działalności gospodarczej oraz jej przedmiocie i zakresie,
i) zwoływanie Walnego Zgromadzania Członków,
j) przyjmowanie i wykreślenie członków,
k) podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych niniejszym Statutem.

§25

Zarząd w celu prowadzenia spraw Stowarzyszenia może:
a) tworzyć biura,
b) zatrudniać pracowników,
c) angażować osoby na podstawie umów cywilnoprawnych, stosownie do charakteru zawieranej umowy.

Komisja rewizyjna
§26

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia i w zakresie swej działalności nie podlega Zarządowi.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej dwóch osób, w tym Przewodniczącego wybieranego na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, powinowactwa lub podległości służbowej.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium do władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
f) podpisywanie w imieniu Stowarzyszenia umów z członkami Zarządu.

§28

W sytuacji, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
Majątek i fundusze
§29

Do reprezentacji Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

§30

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:
  a) składek członkowskich,
  b) darowizn, spadków, zapisów,
  c) dotacji i subwencji,
  d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  e) dochodów z własnej działalności,
  f) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
  g) ofiarności publicznej.
 2. Decyzję w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 3. Zabrania się:
  a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia majątku Stowarzyszenia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
  b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

§31

 1. Środki pieniężne mogą być przechowywane:
  a) na rachunkach bankowych Stowarzyszenia,
  b) w gotówce w kasie Stowarzyszenia,
 2. Stowarzyszenie nie przyjmuje ani nie dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub większej od 15 000 złotych.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia będzie przeznaczany na jego cele statutowe tj. na cele działalności pożytku publicznego.

Rozdział VI
Rok obrachunkowy
§32

Rok obrachunkowy Stowarzyszenia jest rokiem kalendarzowym. Wyjątkiem jest pierwszy rok obrachunkowy który rozpoczyna się 22 grudnia 2020 roku a kończy 31 grudnia 2021 roku.

Rozdział VII
Zasady dokonywania zmian Statutu
Sposób rozwiązywania się Stowarzyszenia.
§33

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, podejmuje Wlane Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – dwóch trzecich, przy obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Statut przyjęto uchwałą w dniu 22 grudnia 2020 roku.

Scroll to Top