DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.zyjaktywnie.com

Stowarzyszenie ŻYJ Aktywnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.zyjaktywnie.com.
Data publikacji strony internetowej: 2023-11-09.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-11-09.


Status zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności:
Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-11-09.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

  • TAB (idź do przodu), Shift+TAB (idź do tyłu), Enter (wybierz), Esc (wyjdź/zamknij), Spacja (oznacz/rozwiń w np. pola rozwijane, listy rozwijane) , strzałki „góra” i „dół” (przechodzenie po elementach listy rozwijanej),.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwester Dec, biuro@zyjaktywnie.com . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 517338058 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Aplikacje mobilne: nie dotyczy

Dostępność architektoniczna :

Do budynku SP47 ul. Myśliwska 64 w Krakowie, Fame Sport Club ul. Dekerta 21 w Krakowie oraz basen na terenie obiektu Centrum Sportu i Rekreacji Przystań na Eisenberga ul. Eisenberga 4 w Krakowie prowadzą 2 wejścia, jest utworzony podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich, dostępna jest we wszystkich wymienionych budynkach toaleta dla osób niepełnosprawnych, przed w/w budynkami znajduje się parking z wytyczonymi miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Scroll to Top